Skip to content

Allmänna villkor

Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Ingående av avtal
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Garanti
 8. Ansvarsbegränsning
 9. Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden.
 10. Inlösen av kampanjkuponger
 11. Inlösen av presentkort
 12. Tillämplig lagstiftning
 13. Plats för jurisdiktion
 14. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") från air up GmbH (nedan kallad "Säljaren") gäller för alla avtal om köp och leverans av varor som en konsument eller näringsidkare (nedan kallad "Kunden") ingår med Säljaren med avseende på de varor som Säljaren presenterar i sin webbutik och utesluter således tillämpning av Kundens eventuella egna villkor, bestämmelser och liknade handlingar, om inte annat uttryckligen har överenskommits.

1.2 För avtal om köp och leverans av varor ska dessa Allmänna villkor gälla på motsvarande sätt, om inte annat uttryckligen avtalats. Kunden måste ha fyllt 18 år för att kunna beställa på från webbutiken.

1.3 Med en konsument avses i dessa Allmänna villkor en fysisk person som ingår avtal och handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Med en näringsidkare avses i dessa Allmänna villkor en fysisk eller juridisk person som ingår avtal och handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. inom ramen för sin kommersiella verksamhet eller som egenföretagare.

1.4 Säljarens erbjudanden riktar sig endast till konsumenter och näringsidkare som slutkonsumenter. Kommersiell återförsäljning av produkterna är förbjuden. Säljaren förbehåller sig rätten att förkasta anbud för ingående av köpeavtal vid misstanke om att Kunden avser att kommersiellt återförsälja beställda varor.

2) Ingående av avtal

2.1 Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar som görs via Internetbutiken www.air-up.com.

2.2 Avtalspart vid beställningar som görs via Internetbutiken är:
air up GmbH
Friedenstraße 22A
81671 Munich
E-post: hallo@air-up.com

2.3 Produktbeskrivningarna i Säljarens webbutik utgör inte bindande erbjudanden från Säljarens sida, utan används för att Kunden ska kunna lämna ett bindande erbjudande (beställning).

2.4 Kunden kan lämna anbudet via det beställningsformulär som finns integrerat i Säljarens webbutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen lämnar Kunden ett juridiskt bindande erbjudande om att ingå ett avtal om de varor som finns i varukorgen genom att klicka på knappen ["beställning mot betalning"] som avslutar beställningsprocessen. Beställningen kan dock endast göras och överföras om Kunden har accepterat dessa avtalsvillkor genom att klicka på knappen ["Acceptera allmänna villkor"] och knappen ["Acceptera avbeställningspolicy"] och därmed har inkluderat dem i sin beställning. Omedelbart efter det att beställningen skickats får Kunden en orderbekräftelse från Säljaren, som dock ännu inte utgör ett godkännande av Kundens anbud.

2.5 Säljaren kan acceptera Kundens beställning inom fem dagar,

 • genom att skicka Kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid det är avgörande att Kunden tar emot orderbekräftelsen, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till Kunden, i vilket fall det är avgörande att Kunden tar emot varorna, eller
 • genom att begära betalning från Kunden efter att beställningen har gjorts, eller enligt vad som anges i punkt 4.4 nedan.

Om Säljaren har vidtaget flera av de ovannämnda alternativen ska avtalet anses ha ingåtts vid den tidpunkt då det första av de ovannämnda alternativen inträffade. Fristen för att acceptera Kundens beställning börjar dagen efter det att Kunden har skickat beställningen och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att beställningen har skickats. Om Säljaren inte accepterar Kundens beställning inom den ovannämnda perioden ska detta anses vara ett avslag på Kundens anbud med följden att Kunden inte längre är bunden av sin beställning.

2.6 När Kunden lämnar sin beställning via Säljarens beställningsformulär online ska avtalstexten lagras av Säljaren efter det att avtalet har ingåtts och överföras till Kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) inklusive avbeställningspolicy och med uppgifter om de beställda varorna efter det att Kunden har skickat sin beställning. Därutöver föreligger ingen skyldighet för Säljaren att göra avtalstexten tillgänglig för Kunden. Om Kunden har skapat ett användarkonto i Säljarens webbshop innan han eller hon beställer varor, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på Säljarens webbplats och Kunden kan få tillgång till dem kostnadsfritt via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att lämna relevanta inloggningsuppgifter.

2.7 Under beställningsprocessen lägger Kunden först de önskade varorna eller tjänsterna i sin varukorg. Kunden kan när som helst ändra det önskade antalet artiklar eller ta bort valda varor helt och hållet. Om Kunden har lagt varor i varukorgen kommer han/hon genom att klicka på knapparna "Fortsätt" först till en sida där Kunden kan ange sina uppgifter och sedan välja frakt- och betalningsmetod. Slutligen öppnas en översiktssida där Kunden kan kontrollera sin information. Kunden kan korrigera inmatningsfel (t.ex. avseende betalningstyp, data eller önskat antal artiklar) genom att klicka på "Redigera" i respektive fält. Om Kunden så önskar kan Kunden avbryta beställningsprocessen helt och hållet genom att helt stänga webbläsarfönstret. I annat fall, efter att ha klickat på bekräftelseknappen ["Bindande beställning"], blir Kundens beställning bindande enligt vad som anges i punkt 2.4 i dessa Allmänna villkor.

2.8 Beställningshantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han/hon har angett för orderhantering är korrekt, så att e-postmeddelanden från Säljaren kan tas emot på denna adress. Särskilt vid användning av SPAM-filter måste Kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av Säljaren eller av tredje part som Säljaren anlitat för att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har i princip ångerrätt.

3.2 Mer detaljerad information om ångerrätten finns i Säljarens ångerrättspolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i Säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning eller i beställningsprocessen innan varorna läggs i den virtuella varukorgen.

4.2 Betalningsalternativen presenteras för Kunden i Säljarens webbutik.

4.3 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal sker betalningsbehandlingen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallat PayPal), enligt PayPal:s användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om Kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.4 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan kallad "Amazon"), med förbehåll för användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om Kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under beställningsprocessen på nätet utfärdar denne också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på den knapp som avslutar beställningsprocessen. I detta fall ska Säljaren anses ha accepterat Kundens beställning redan när Kunden startar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

4.5 Om betalningsmetoden "Klarna" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, (nedan kallad "Klarna"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Klarna meddelas Kunden i Säljarens webbutik. Vissa betalningsmetoder kräver att Kunden har ett bankkonto som har aktiverats för anslutning till "Klarna" eller att Kunden identifiera sig med BankID eller motsvarande under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "Klarna". Ytterligare information om Klarnas betalningsmetoder finns tillgänglig för Kunden på Internet på https://www.klarna.com/se/.

4.6 När du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" utförs betalningen via betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, Victoria Buildings, second floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan kallad "Shopify"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify meddelas kunden i Säljarens webbutik. Shopify kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, vilket i så fall kommer att meddelas kunden separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns på internet på följande adress: https://www.shopify.de/payments.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som Kunden har angett, om inget annat har avtalats. Den leveransadress som angivits av Kunden är den adress som Säljaren använder i sin orderbehandling och är väsentlig för orderbehandlingen.

5.2 Om transportföretaget returnerar de skickade varorna till Säljaren på grund av att leverans till Kunden inte var möjlig, ska Kunden stå för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till att leveransen blev omöjlig eller om Kunden tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte Säljaren i rimlig utsträckning i förväg hade informerat Kunden om tjänsten. Detta gäller inte heller för kostnaderna för returen om Kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om Kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska de bestämmelser som finns i Säljarens ångerrättspolicy tillämpas för kostnaderna för att returnera varorna.

5.3 Av logistiska skäl är det är inte möjligt för Kunden att själv hämta produkterna.

5.4 Kuponger ges till Kunden enligt följande:

 • genom nedladdning
 • via e-post
 • via post

6) Äganderättsförbehåll

Säljaren förbehåller sig äganderätten till de levererade varorna intill dess att hela köpeskillingen har betalats av Kunden.

7) Ansvar för fel (garanti)

7.1 Om den köpta varan är felaktig har Köparen rätt att inom ramen för lagens bestämmelser kräva återställande till avtalsenligt skick genom avhjälpande (reparation) eller genom omleverans, häva avtalet eller kräva prisavdrag. För konsumenter föreligger denna rätt som utgångspunkt inom tre år från varans avlämnade.

7.3 Kunden uppmanas att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till transportören och informera Säljaren om detta. Kundens underlåtenhet att följa detta medför inte att Kunden går miste om sin lagstadgade eller avtalsenliga rätt att framställa krav på grund av fel. För att få göra gällande fel i levererade varor måste konsument reklamera fel inom skälig tid. En reklamation som har skett inom två månader efter det att konsumenteten märkte felet ska alltid anses ha skett i rätt.

8) Ansvarsbegränsning

8.1 Säljaren svarar inte i förhållande till Kund som är näringsidkare vare sig för direkta eller indirekta skador som uppkommer på grund av fel i vara eller på grund av Säljarens dröjsmål. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om skada uppkommit på grund av Säljarens uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlande, eller vid skadeståndskrav från Kunden till följd av personskada (skada på liv, lem, hälsa) eller till följd av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (kardinalförpliktelser). Väsentliga avtalsförpliktelser är sådana förpliktelser vars uppfyllande är nödvändigt för att uppnå avtalets mål.

8.2 I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är Säljaren endast ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för denna typ av avtal och om skadan orsakats av Säljarens vårdslöshet, såvida det inte rör sig om skadeståndskrav från Kunden till följd av personskador (skada på liv, lem eller hälsa).

8.3 Begränsningarna i punkterna 8.1 och 8.2 ska även gälla till förmån för Säljarens lagliga företrädare och ställföreträdare om krav framställs direkt mot dem.

8.4 De ansvarsbegränsningar som följer av klausulerna 8.1 eller 8.2 gäller inte i den mån Säljaren på ett svikligt sätt har dolt felet eller har om Säljaren har gjort garantiåtagande avseende varans kvalitet. Detsamma gäller om Säljaren och Kunden har kommit överens om varans kvalitet. Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas inte av vad som sägs i denna punkt.

8.5 Vad som anges i punkterna 8.1 – 8.4 påverkar inte Kunds, som också är konsument, lagstadgade rättigheter att framställa krav på ersättning för skada (skadestånd) på grund av fel i vara eller på grund av Säljarens dröjsmål.

9) Särskilda villkor för bearbetning av varor enligt vissa specifikationer från kunden.

9.1 Om Säljaren, enligt avtalets innehåll, utöver leverans av varor även är skyldig att bearbeta varorna enligt vissa specifikationer från Kunden, ska Kunden förse Säljaren med allt innehåll som krävs för bearbetningen, till exempel texter, bilder eller grafik, i de filformat, formateringar, bild- och filstorlekar som Säljaren anger och ge Säljaren de nödvändiga användningsrättigheterna för detta ändamål. Kunden ansvarar ensam för att anskaffning och förvärv av rättigheter till detta innehåll. Kunden svarar för att Kunden har rätt att använda det innehåll som lämnats till Säljaren. Kunden åtar sig att säkerställa att tredje parts rättigheter inte kränks, så som särskilt tredje parts upphovsrätt, varumärkesrättigheter och eller andra rättigheter.

9.2 Kunden ska ersätta Säljaren för krav från tredje part som tredje part kan göra gällande mot Säljaren i samband med överträdelse av tredje parts rättigheter, som har uppkommit genom att Säljaren, i enlighet med avtal mellan Säljaren och Kunden, använder Kundens innehåll. Kunden ska också stå för skäliga kostnader för det nödvändiga rättsliga försvaret, inklusive alla rättegångskostnader och advokatarvoden. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för överträdelsen. I händelse av krav från tredje part är Kunden skyldig att omedelbart, sanningsenligt och fullständigt lämna Säljaren all information som krävs för att Säljarens ska kunna utreda kraven och försvara sig.

9.3 Säljaren förbehåller sig rätten att vägra att behandla beställningar i synnerhet om det innehåll som Kunden tillhandahåller för detta ändamål strider mot lag eller mot allmän anständighet. Detta gäller särskilt tillhandahållande av innehåll som är författningsstridigt, rasistiskt, främlingsfientligt, diskriminerande, stötande, är skadligt för band och ungdomarp och/eller våldsbejakande.

10) Inlösen av kampanjkuponger

10.1 Kuponger som Säljaren utfärdar gratis som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av Kunden ("kampanjkuponger") kan endast lösas in i Säljarens webbutik och endast under den angivna perioden.

10.2 Enskilda produkter får uteslutas från kampanjkupongen, förutsatt att en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

10.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är avslutad. Det är inte möjligt att lösa in dem i efterhand.

10.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

10.5Varornas värde måste vara minst lika stort som beloppet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuellt återstående saldo på kampanjkupongen.

10.6 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan Kunden välja en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder för att betala skillnaden.

10.7 Kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

10.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om Kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt.

10.9 Kampanjkupongen kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in kampanjkupongen i Säljarens webbutik. Detta gäller inte om Säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst har ignorerat att respektive innehavare inte har rätt till ersättning, är rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

11) Inlösen av presentkort

11.1 Kuponger som kan köpas via Säljarens webbutik (nedan kallade "presentkort") kan endast lösas in i Säljarens webbutik, om inte annat anges på kupongen.

11.2 Presentkort och återstående saldon på presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då presentkortet inköptes. Återstående krediter kommer att krediteras Kunden fram till utgångsdatumet.

11.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen är slutförd. Det är inte möjligt att lösa in dem i efterhand.

11.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

11.5 Presentkort kan endast användas för köp av varor och inte för köp av ytterligare presentkort.

11.6 Om värdet på presentkortet inte räcker till för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoder som Säljaren erbjuder väljas för att betala skillnaden.

11.7 Saldot på en presentkupong får varken betalas ut kontant eller vara räntebärande.

11.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbutik. Detta gäller inte om Säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst har ignorerat att respektive innehavare inte har rätt till ersättning, är rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

12) Tillämplig lagstiftning

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lag, med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt och FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

13) Plats för jurisdiktion

Om Kunden är en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med säte i Förbundsrepubliken Tyskland, ska Säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om Kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands territorium ska Säljarens säte vara exklusivt behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till Kundens näringsverksamhet. I de ovannämnda fallen har Säljaren dock under alla omständigheter rätt att väcka talan vid domstol där Kunden har sitt verksamhetsställe.

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

Konsumenter kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) https://www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.